Evers Dak & Geveltechniek

Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.1. De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Evers Dak & Geveltechniek, zowel terzake van de leveringen van zaken en/of onderdelen daarvan als terzake van het verrichten van werkzaamheden. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 1.2. Verwijst de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst naar haar eigen algemene voorwaarden dan wijzen wij deze nu alsdan van de hand, behoudens het geval waarin wij schriftelijk uitdrukkelijk te kennen geven deze voorwaarden te accepteren. 1.3. De onderhavige voorwaarden gelden ook ten gunste van derden, door wie wij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk laten uitvoeren.

Artikel 2: Offertes

2.1. Alle aanbiedingen, afbeeldingen, technische opgaven en dergelijke in prospectie zijn immer geheel vrijblijvend en binden Evers Dak & Geveltechniek niet. 2.2. Door de wederpartij overlegde bescheiden ten behoeve van het uitbrengen van een offerte zoals situaties, detailtekeningen, beschrijvingen en dergelijke, worden door ons als algemene richtlijnen beschouwd. 2.3. Toezending van aanbiedingen en/of plannen en/of tekeningen en/of prijslijsten en dergelijke verplichten ons niet tot levering c.q. acceptatie van een order. Voorgenoemde toegezonden bescheiden blijven te allen tijde ons eigendom en moeten op eerste verzoek aan ons worden teruggezonden. Zonder onze uitdrukkelijke toestemming mogen zij niet worden vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven mogen worden behoudens voor zover dit in het kader van een normale bedrijfuitoefening noodzakelijk is. 2.4. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen c.q. orders zonder opgaaf van redenen te weigeren. Niet levering c.q. niet-acceptatie van een order wordt door ons zo spoedig mogelijk aan de wederpartij te kennis gebracht. 2.5. Bij niet acceptatie van de offerte zijn wij gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen hiervan aan wederpartij in rekening te brengen indien wij dit voor het uitbrengen van de offerte hebben bedongen, dit behoudens de gevallen waarin toepassing van dit artikel onredelijk bezwarend zou zijn.

Artikel 3: Overeenkomst

3.1. Opdrachten gelden eerst als door Evers Dak & Geveltechniek aangenomen, wanneer zij door ons schriftelijk bevestigd dan wel wanneer zij in uitvoering zijn genomen. De opdrachtbevestiging wordt geacht juist te zijn, tenzij binnen 12 werkdagen na de verzending schriftelijk bezwaren daartegen zijn ontvangen. De datum van bevestiging is hierbij bepalend. 3.2. Eventueel gemaakte afspraken of wijzigingen alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door ons personeel, vertegenwoordigers, agenten, of tussenpersonen binden ons slechts indien en voor zover deze door ons schriftelijk zijn bevestigd. 3.3. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat onze aanspraken op verrekening van meerwerk onverlet. 3.4. Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder opschortende voorwaarden dat de wederpartij voldoende kredietwaardig blijkt te zijn voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst, dit uitsluitend ter onzer beoordeling. 3.5. In geval van opzegging der reeds tot stand gekomen overeenkomst door de wederpartij zullen de reeds tot dan toe gemaakte kosten c.q. verrichtte werkzaamheden door ons berekend worden.

Artikel 4: Prijzen

4.1. Tenzij anders vermeld geschieden al de opgave van Evers Dak & Geveltechniek onder voorbehoud van prijswijziging. 4.2. Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen: - gebaseerd op tijdens de offerte respectievelijk orderdatum geldende hoogte van de inkoopprijzen, loonkosten, sociale en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten: exclusief B.T.W. 4.3. In het geval van verhoging van een of meer van de kostprijs factoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs te verhogen, een en ander met in achtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat redelijkerwijs voorzienbare prijsverhogingen bij de orderbevestigingen moeten worden vermeld en onverlet latend het recht van de wederpartij de overeenkomst op deze grond te ontbinden. Indien de prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij wij tot de prijsverhoging verplicht zijn op grond van wettelijke bepalingen.

Artikel 5: Betaling

5.1. Partuculieren dienen de betaling, Uitsluitend á Contant of met pin op een door Evers Dak & Geveltechniek aangewezen opleveringsdata plaats te vinden . Indien betaling in termijnen is overeengekomen, zenden wij telkens bij of na het verschijnen van een betalingstermijn de desbetreffende termijnfactuur aan de wederpartij toe. 5.2. Indien wij volgens de overeenkomst gerechtigd zijn tot een betalingstermijn en opneming van het werk door de wederpartij daarvoor vereist is, is de wederpartij verplicht hieraan op eerste aanvraag medewerking te verlenen. Indien opneming na vijf dagen na het verzoek daartoe nog niet heeft plaatsgevonden wordt geacht dat is voldaan aan de voorwaarden voor de betaling van de betreffende termijn en komt deze termijn voor betaling in aanmerking. 5.3. Wij behouden ons het recht voor te allen tijde vooruitbetaling, contante betaling dan wel zekerheid voor de betaling te verlangen. 5.4. Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde intrest als mede van de door ons gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudst openstaande vordering. 5.5. In gevallen dat de wederpartij: a. In staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt opgelegd: b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld: c. enige uit kracht der wet of van deze voorwaarden op hem rustende verplichting niet nakomt: d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen: e. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten vennootschap dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf; is de wederpartij, door het enkel plaatsvinden van een van de vorengenoemde omstandigheden, van rechtswege in verzuim. Al onze vorderingen op de wederpartij worden in dat geval terstond opeisbaar en wij zijn gerechtigd om zonder verdere ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst de (uitvoering van de) overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd ons recht op vergoeding van schaden, kosten en interest.

Artikel 6: Rente en kosten

6.1. Indien de betalingstermijn wordt overschreden is de wederpartij van rechtswege in verzuim en is Evers Dak & Geveltechniek gerechtigd vanaf de factuurdatum een rente van 7,5% per maand, aan wederpartij in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van de maand voor een gehele maand wordt gerekend. 6.2. Bij niet of niet-tijdige betaling of niet nakoming van de andere verplichtingen van de wederpartij, buiten de prijs en de rente, alle incassokosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, die door de niet-betaling of niet-nakoming zijn veroorzaakt, aan ons verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van de vorengenoemde rente, door de wederpartij verschuldigde bedrag, met een minimum van € 250,00 exclusief BTW en zijn verschuldigd in ieder geval waarin wij ons voor de vordering van de hulp van derden hebben verzekerd. Reeds door het inschakelen van een derde blijkt de grootte van en de gehoudenheid tot betaling door de wederpartij van de buitengerechtelijke kosten zonder dat wij zijn gehouden aan te tonen dat wij deze kosten daadwerkelijk hebben gemaakt.

Artikel 7: Verplichtingen van de wederpartij

7.1. De wederpartij zorgt ervoor dat Evers Dak & Geveltechniek: a. Over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens ter verkrijging van goedkeuring (zoals vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en dergelijke): b. Over het gebouw of het terrein waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd: c. Over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en hulpmiddelen: d. Over aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines en water. 7.2. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van ons behoren, zodanig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. 7.3. De wederpartij dient ervoor zorg te dragen, dat indien onze materialen niet direct na aanvoer op de bouwplaats gemonteerd kunnen worden, zij zodanig door hem worden opgeslagen, dat geen schade aan het geleverde kan ontstaan. Met name draagt de wederpartij ervoor zorg, dat geen inwerking van vocht kan plaatsvinden.

Artikel 8: Aansprakelijkheid van de wederpartij

8.1. De gevolgen van naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na de dag van de offerte in werking treden, komen voor rekening van de wederpartij, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat Evers Dak & Geveltechniek die gevolgen reeds bij het uitbrengen van offerte had kunnen voorzien. 8.2. De wederpartij is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door hem of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichtte leveringen. 8.3. De wederpartij draagt het risico voor schade die voortvloeit uit door of namens hem verlangde constructies en werkwijzen en voor schade veroorzaakt door gebreken in materialen of hulpmiddelen die door hem ter beschikking zijn gesteld dan wel door hem zijn verlangd.

Artikel 9: Verplichtingen van Evers Dak & Geveltechniek

9.1. Het werk en de uitvoering daarvan zijn voor verantwoordelijkheid van Evers Dak & Geveltechniek met ingang van het tijdstip van aanvang tot en met de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd. 9.2. Wij worden geacht bekend te zijn met de voor de uitvoering van het werk door Evers Dak & Geveltechniek bestelde materialen en diensten. Wij zijn verplicht de opgegeven leverdata zoveel mogelijk aan te houden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen betreffende dit echter nimmer fatale termijnen. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor de voor de wederpartij uit enige overschrijding van de leverdata voortvloeiende schadelijke gevolgen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10: Levertijd

10.1. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten der overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de door onze bestelde materialen en diensten. Wij zijn verplicht de opgegeven leverdata zoveel mogelijk aan te houden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen betreffende dit echter nimmer fatale termijnen. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor de voor de wederpartij uit enige overschrijding van de leverdata voortvloeiende schadelijke gevolgen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 10.2. Wij hebben het recht op verlenging van de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd indien door een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming, door voor rekening van de wederpartij komende omstandigheden, of door wijziging in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering, niet van ons kan gevergd dat het werk binnen de overeengekomen termijn wordt opgeleverd. 10.3. Behoudens het bepaalde in het vorige lid kunnen wij slechts aansprakelijk worden gesteld voor overschrijding van de levertijd nadat ons een redelijke termijn tot nakoming is gegeven en nadat wij door de wederpartij bij schriftelijk in gebreke zijn gesteld. 10.4. Het werk wordt als opgeleverd en/of overgedragen beschouwd, indien overeenkomstig deze voorwaarden is of geacht wordt te zijn goedgekeurd en/of overgedragen. De dag waarop het werk is of geacht wordt te zijn goedgekeurd en/of geaccepteerd, geldt als de dag waarop het werk als opgeleverd en/of overgedragen wordt beschouwd. 10.5. Wij zijn verplicht de in artikel 11 lid 4 bedoelde kleine gebreken binnen 2 maanden na de opleverdatum en/of overdrachtsdatum te herstellen. De onderhoudstermijn beloopt 30 dagen of zoveel meer als schriftelijk werd overeengekomen en gaat in onmiddellijk na de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd. Wij zijn verplicht gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden, zo spoedig mogelijk te herstellen, met uitzondering echter van die waarvoor de wederpartij verantwoordelijkheid draagt of waarvoor hij aansprakelijk is.

Artikel 11: Opneming en Overdracht

11.1. Onmiddellijk na het gereed komen van de door ons opgedragen werkzaamheden zal de opneming en oplevering plaatsvinden. 11.2.1 In geval van een door ons gegrond bevonden klacht, zijn wij uitsluitend verplicht alsnog binnen een redelijke termijn de overeengekomen prestatie te leveren. 11.3. Het werk wordt tevens geacht te zijn goedgekeurd en/of overgedragen, indien en voor zover het in het gebruik wordt opgenomen. De dag van ingebruikname van het werk of een gedeelte daarvan geldt als de dag van goedkeuring en/of overdracht van het werk of van het betreffende gedeelte. 11.4. Kleine gebreken die in artikel 10 lid 5 genoemde periode kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring en/of niet accepteren mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikname niet in de weg staan.

Artikel 12: Meerwerk

12.1. Meerwerk en meer kosten dan in de overeenkomst voorzien, zullen door ons in rekening worden gebracht, tenzij de wederpartij bewijst dat deze aan onze schuld zijn te wijten. 12.2. Wijzigingen in de overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering zullen schriftelijk worden overeengekomen. Wij zijn niet gehouden meerwerk te verrichten, dan wanneer daartoe schriftelijk opdracht is ontvangen van of namens de wederpartij en wij deze opdracht schriftelijk hebben aanvaard. 12.3. Voor meerwerk zullen in rekening worden gebracht de verrekening bedragen genoemd in onze offerte of bevestiging, zulks met inachtneming van hetgeen in artikel 2 ”offertes”is vermeld. Mochten verekeningsbedragen niet zijn genoemd of overeengekomen, dan zal voor meerwerk een redelijke vergoeding worden betaald.

Artikel 13: Werkzaamheden

13.1. Indien wij hebben aangeboden de materialen te monteren, te plaatsen of aan te brengen, is prijs met inbegrip hiervan en het bedrijfsvaardig opleveren van het in de aanbieding of opdracht bevestiging omschreven werk. 13.2. Indien wij, zonder montage, de plaatsing of aanbrengen in opdracht te hebben, hierbij van advies dienen, aanvaarden wij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid. Voor het advies zullen de gemaakte kosten zoals arbeidsuren, reis uren, verblijf- en reiskosten, in rekening worden gebracht. 13.3. De wederpartij is er volledig verantwoordelijk voor, dat: a. De monteurs, zodra zij op de plaats van het werk aankomen hun werkzaamheden kunnen aanvangen en voorts te allen tijde in de gelegenheid zijn hun werkzaamheden te verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien buiten de normale werkuren, indien wij tijdig aan de wederpartij hebben medegedeeld, dat wij het voor de voortgang noodzakelijk achten het tijdstip van het begin of het einde der werkuren buiten de normale werkuren stellen; b. de toegangswegen tot de plaats waar de werkzaamheden verricht dienen te worden, of de goederen dienen te worden afgeleverd, geschikt zijn voor transport door middel van onze voortuigen; c. de aangewezen bouwplaats geschikt voor opslag en montage. 13.4. In geval van tijdverlies, veroorzaakt door vertraging wegens het niet voldoen aan dit artikel gestelde voorwaarden, wordt door de wederpartij aan ons een zodanige verlenging van de levertijd toegestaan als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is. Bovendien komen alle kosten en schaden, welke ontstaan doordat aan het in dit artikel gestelde niet of niet tijdig is voldaan, volledig voor rekening van de wederpartij.

Artikel 14: Onderbreking van de werkzaamheden

14.1. Indien wij door omstandigheden buiten onze schuld de werkzaamheden niet geheel ononderbroken kunnen uitvoeren, behouden wij ons het recht tot op dat moment gereedgekomen gedeelte op te leveren en dientengevolge te factureren. 14.2. Alle kosten, welke ontstaan doordat de werkzaamheden buiten onze schuld worden onderbroken, zijn voor rekening van de wederpartij. Meeruren en wachturen van ons of in opdracht van ons te werk gesteld personeel zullen worden verrekend volgens door ons vastgestelde uurlonen en opslagen.

Artikel 15: Garantie

15.1. Tenzij Evers Dak & Geveltechniek zelf een garantiecertificaat afgeeft en met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen garanderen wij de goede werking van de door ons geleverde zaken slechts voor zover deze door haar desbetreffende leveranciers c.q. fabrikanten aan ons wordt gegarandeerd en wordt nagekomen overeenkomstig de op die aan ons gegeven garantie betrekking hebbende bepalingen. Ten deze zullen wij nimmer tot enige andere prestatie gehouden zijn dan de overdracht van onze rechten jegens de fabrikant aan de wederpartij onder bij levering van de betreffende garantiecertificaten. 15.2.Onze garantie geldt niet indien: - de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik door de wederpartij en/of door hem ingeschakelde derden, normale slijtage of indien het andere oorzaken betreft dan ondeugdelijkheid van materiaal of fabricage; - de wederpartij en /of door hem ingeschakelde derden op eigen initiatief gedurende de garantietermijn wijzigingen en/of reparaties aan het geleverde heeft verricht of heeft laten verrichten. 15.3. Garantie op door ons verrichte werkzaamheden sterkt zicht uit tot zes maanden na opneming en/of overdracht. Elke aanspraak op garantie vervalt indien derden, zonder voorkennis en toestemming van ons, werkzaamheden hebben verricht die in verband kunnen worden gebracht met de door ons verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan het beroep op garantie wordt gedaan. 15.4. Onze garantie houdt in dat wij voor onze rekening fouten herstellen of, zulks te onzer beoordeling, het geleverde geheel of gedeeltelijk terugnemen en door nieuwe levering vervangen. Indien wij ter voldoening aan onze garantieverplichting vervangen wordende vervangen (onderdelen van) producten ons eigendom. 15.5. Indien de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan de enige verplichting, die voor hem uit de met ons gesloten overeenkomst of uit een daarmede samenhangende overeenkomst voortvloeit, zijn wij met betrekking tot geen dezer overeenkomsten tot enige garantie gehouden.

Artikel 16: Eigendomsvoorbehoud

16.1. De eigendom van de zaken gaat eerst over op wederpartij bij volledige betaling van alle vorderingen van Evers Dak & Geveltechniek als tegenprestatie voor door en/of namens en/of voor rekening van ons aan de wederpartij krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken, alsmede door enig tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten. De wederpartij is verplicht voor een zorgvuldige behandeling zorg te dragen en mits het recht van zaken aan derde af te staan, in pand te geven, te belenen of te verwijderen of te doen verwijderen, totdat de gehele koopsom en de eventuele daarbij komende kosten volledig zijn betaald, behoudens voor zover dit in het kader van een normale bedrijfsuitvoering noodzakelijk is. 16.2. Onder de opschortende voorwaarde dat de voorbehouden eigendom over gaat op wederpartij of enige derde, al dan niet tot zekerheid, rust op iedere zaak een pandrecht dat blijft liggen totdat alle vorderingen van ons op wederpartij uit welke hoofden dan ook zijn voldaan. Voor zover rechtens noodzakelijk verleent wederpartij hierbij een onherroepelijke volmacht aan ons voor het opstellen van een akten of het verrichten van enige rechtshandeling tot vestiging van een dergelijk pandrecht. 16.3. In geval van niet betaling van een opvorderbaar bedrag, schorsing van betaling, surseance van betaling, faillissement, onder curatele stelling, liquidatie van de wederpartij of overlijden zullen wij het recht hebben om zonder rechtelijke tussenkomst de order of het gedeelte dat nog geleverd moet worden te annuleren en het geleverde doch nog niet of niet geheel betaalde, als ons eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde en onverminderd onze rechten om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade. In die gevallen is elke vordering welke wij ten laste van de wederpartij hebben ineens en dadelijk opeisbaar.

Artikel 17: Niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming

17.1. Onder een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming wordt verstaan: een tekortkoming die niet te wijten is aan de schuld van Evers Dak & Geveltechniek en die noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor onze rekening behoort te komen. Oorzaken van niet toerekenbare tekortkomingen zijn: werkstaking of uitsluiting, (afkondiging van de staat van) oorlog of beleg, mobilisatie, oproer, brand, transportmoeilijkheden, extreme weersomstandigheden, maatregelen van overheidswege die de uitvoering van de overeenkomst verhinderen of belemmeren, waaronder in ieder geval begrepen in- en uitvoer verboden, contingenteringen, bedrijfsstoringen bij onze leveranciers, alsmede wanprestatie door onze leveranciers waardoor wij verplichtingen jegens de wederpartij niet meer kunnen nakomen en alle overige van onze wil onafhankelijke omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst bemoeilijken of uitsluiten. 17.2. In geval van een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming hebben wij het recht om in overleg met de wederpartij een termijn af te spreken waarbinnen nakoming alsnog kan plaatsvinden. Indien nakoming niet meer mogelijk is of indien wij van vorengenoemd recht geen gebruik wensen te maken, hebben partijen het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen. Zij dienen in dat geval de andere partij hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen; zij zijn dan niet tot enige schadevergoeding gehouden, voor zover ter zake bestaande wettelijke voorschriften dit toestaan. 17.3. Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van een situatie als bedoeld in dit artikel is gebleken.

Artikel 18: Aansprakelijkheid

18.1. Behoudens de aansprakelijkheid van Evers Dak & Geveltechniek krachtens dwingend recht bepalingen en algemeen geldende regels van redelijkheid en billijkheid is onze aansprakelijkheid beperkt tot de in artikel 15 genoemde garantieverplichtingen. Wij zijn derhalve niet aansprakelijk voor en mitsdien nimmer verplicht tot vergoeding van middellijk of onmiddellijk of geleden schade van welke aard dan ook direct of indirect waaronder bedrijfsschade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personeel zowel bij de wederpartij als bij derden ontstaan door gebreke aan verkochte en geleverde of gerepareerde zaken, terwijl wij evenmin de verplichting hebben gebreken te herstellen, welke het gevolg zijn van natuurlijke slijtage, onoordeelkundig of foutieve behandeling en/of overmatige belasting. 18.2. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die ontstaan of veroorzaakt door gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan waardoor we wederpartij het heeft aangeschaft. 18.3. Wederpartij ver waart ons voor alle aanspraken van derden ter zake van ons geleverde zaken of verrichte werkzaamheden, tenzij rechtens komt vast te staan dat deze aansprakelijkheid direct een gevolg zijn van grote nalatigheid van de kant van ons en wederpartij bovendien aantoont dat hem geen enkel verwijt treft. 18.4. Wij zijn niet aansprakelijk voor gevolgen van overtreding van onze instructies, gegeven aan ons personeel of dat van onze onderaannemers, tenzij toepassing van dit artikel onredelijk bezwaard is. 18.5. Personen, die zich in of bij het voorwerp, waarop de werkzaamheden betrekking hebben, bevinden, worden voor zover niet in onze dienst, geacht te staan onder toezicht van de wederpartij, zelfs indien zich op of bij het voorwerp geen beheerder namens de wederpartij bevindt of het voorwerp geen beheerder heeft.

Artikel 19: Toepasselijk recht

19.1. Op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Evers Dak & Geveltechniek en de uitvoering daarvan is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 20: Geschillen

20.1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een der partijen als zodanig beschouwd worden, voortvloeien uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de, binnen het vestigingsgebied van Evers Dak & Geveltechniek bevoegde Burgerlijke Rechter, zulks voor zover wettelijke bepalingen dit toestaan, tenzij de wederpartij binnen een maand, nadat wij ons schriftelijk hebben beroepen, schriftelijk verzoekt de beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde Rechterplaats te laten plaatsvinden.